Od czego zależy dobry projekt sieci ciepłowniczej?

Systemy ciepłownicze pozwalają nam cieszyć się w miastach odpowiednim poziomem życia, nienarażonym na niedobór energii cieplnej. Sieci dzięki transportowi rurociągowemu dostarczają gorącą wodę do naszych kranów i kaloryferów, na co składa się niezawodne działanie niezbędnych elementów tego systemu.

Sieć ciepłownicza w mieście

Projekty sieci ciepłowniczych	Przez pojęcie sieci ciepłowniczej rozumiemy połączone ze sobą urządzenia lub instalacje należące do przedsiębiorstwa energetycznego, które służą do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł do węzłów cieplnych. Możemy je podzielić ze względu na ich przeznaczenie na komunalne, przemysłowe i mieszane (łączące dwa pierwsze typy). Są projektowane i budowane na podstawie wytycznych producenta, jednak koniecznym warunkiem jest zgodność projektu z obowiązującymi normami. Ich podstawowymi przykładami są między innymi PN-75/B-01420 (określające oznaczenia projektowe sieci cieplnych), PN-EN 489 (wymieniająca wymagania dotyczące złączy odcinków rur preizolowanych), PN-EN 448 (opisujący wymagania i metody badań prefabrykowanych kształtek) oraz inne, według których powinny być sporządzane dobre projekty sieci ciepłowniczych w miastach. Dzięki temu produkt w postaci ciepłej wody lub pary jest bezpiecznie dostarczany do naszych mieszkań.

Projekty sieci ciepłowniczych	Do realizacji projektu sieci można przystąpić tylko na podstawie dokumentacji technicznej posiadającej zezwolenie na budowę lub której realizacja została zgłoszona do Wydziału Architektury i Nadzoru Budowlanego, o ile obowiązek ten wynika z aktualnych przepisów. Projektowana sieć powinna również być dostosowana do odpowiedniego czynnika termodynamicznego, który będzie za pomocą instalacji transportowany. Wyróżniamy odpowiednio sieci wodne o niskich lub wysokich parametrach (temperatura poniżej lub powyżej 115°C) oraz parowe o niskich lub wysokich parametrach (ciśnienie manometryczne poniżej lub powyżej 0,07 MPa). Warto też wspomnieć o tym, że obecne obostrzenia Unii Europejskiej kładą duży nacisk na ochronę środowiska naturalnego, dlatego należy ograniczać proces wytwarzania energii cieplnej oparty na spalaniu węgla, ponieważ wiąże się z emisją zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza.

Emitowany w ten sposób dwutlenek węgla, dwutlenek siarki oraz tlenki azotu wydatnie przyczyniają się do efektu cieplarnianego, który coraz dosadniej daje o sobie znać przez odczuwane zmiany klimatyczne. Odpowiednia polityka proekologiczna polegająca np. na zmianie paliwa w kotłowniach lokalnych na gazowe, wydaje się koniecznością, byśmy wciąż mogli cieszyć się ciepłem, lecz pozyskiwanym bez szkody dla natury.