Etapy badania geologicznego

Przed przystąpieniem do robót geologicznych – na przykład do poszukiwania złóż kopalin czy do określania warunków geologiczno-inżynierskich lub hydrogeologicznych – należy wykonać odpowiednie badania. Są one konieczne także przy sporządzaniu dokumentacji geologicznych i map.

Badanie geologiczne i dokumentacja

badanie geologiczneWszystkie badania geologiczne powinny obejmować kilka etapów – pierwszym z nich jest przeprowadzenie wizji lokalnej. W ten sposób możemy określić ogólne warunki hydrogeologiczne, a także ustalić zgodność morfologii terenu badań z mapami geodezyjnymi. Wizja lokalna pozwala także na zarejestrowanie odsłonięć naturalnych i sztucznych, a także zjawisk geodynamicznych – możliwe jest wstępne określenie ich rozmiarów, nasilenia oraz przebiegu. Wizja pozwala także na wstępną analizę obecności wód powierzchniowych oraz określenie zasięgu wód powodziowych. Kolejny krok to wykorzystanie metod terenowych, a więc kartowanie geologiczno-inżynierskie, wykonywanie wyrobisk badawczych oraz sondowanie i próbne obciążanie gruntów. Kartowanie to sporządzanie map morfologii powierzchni terenu i zasięgu występujących zjawisk geologicznych.

badania geologiczneWyrobiska badawcze mogą przyjmować formę wierceń, sond penetracyjnych i rdzeniowych, wykopów czy szybików – dzięki nim możliwe jest prowadzenie bezpośrednich pomiarów geologicznych oraz pobór próbek. Jeżeli konieczne jest pobranie dużych próbek gruntu, wówczas wykonuje się doły badawcze. Najczęściej wykorzystywaną metodą analizy podłoża gruntowego są jednak wiercenia – pozwalają one na ustalenie układu warstw w gruncie, ustalenie cech gruntów na podstawie próbek – na przykład ich barwy, wilgotności oraz spoistości, a także na obserwacje hydrogeologiczne (wraz z pobraniem próbek wody) oraz przeprowadzanie prób obciążeń. Podczas badań geologicznych na terenie, na którym istnieją już budynki, można wykonać także odkrywki fundamentów – dzięki czemu zdobędziemy informacje na temat głębokości posadowienia istniejącego budynku, a także na temat wykształcenia podłoża pod fundamentem. Przeprowadzone badania geologiczne powinny być odpowiednio udokumentowane – należy przedstawić wszystkie niezbędne przekroje, mapy, obliczenia, tabele oraz zestawienia.

W wynikach badań geologicznych nie powinno zabraknąć informacji o budowie geologicznej, właściwościach fizyko-mechanicznych gruntu, warunkach hydrogeologicznych, a także o zjawiskach i procesach geodynamicznych. Badacz powinien również zaznaczyć, jaki wpływ na środowisko będzie miała inwestycja, która ma zostać zrealizowana na danym obszarze.

Dodaj komentarz